PARTI POLITIKE  DHE KOALICIONE TË REGJISTRUARA  NË KQZ