Model 01 - Kerkesë e partisë për rregjistrimin e kandidatit

Model 02 - Kërkesë e koalicionit për rregjistrimin e kandidatit

Model 03 - Rregjistrim i Grupit Nismetar

Model 04 - Kërkesë e komitetit nismetar për rregjistrimin e kandidatit

Model 05 - Deklaratë e kandidatit të propozuar nga partia që gëzon të drejtën për të kandiduar

Model 06 - Deklaratë e kandidatit të propozuar nga koalicioni që gëzon të drejtën për të kandiduar


Model 07 - Deklaratë e kandidatit të propozuar nga zgjedhësit që gëzon të drejtën për të kandiduar

Model 08 - Deklarate e kandidatit të propozuar nga zgjedhësit qe nuk do te mbeshtet parti tjeter

Model 09 - Deklarate përpara KZAZ

Model 10 - Lista shumemerore

Model 11 - Lista e zgjedhesve qe mbeshtesin kandidatin kandidatin e propozuar nga zgjedhësit

Model 12 - Procesverbal i dorezimit te dokumentave

Modeli i Kërkesës Ankimore