Komisioni Qendror i ZgjedhjeveKomisioni Qendror i Zgjedhjeve 1Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 2

Kreu

Mbledhjet Live

Kushtetuta

Kodi Zgjedhor

Rezultatet

Njoftime për shtyp

15

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi projektvendimet: 


- “Për verifkimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve nga listat shumemërore për këshillat bashkiak në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”. 
KQZ vendosi njoftimin e këshillave bashkiakë për vazhdimin e procedurave për dhënien e mandatit të kanidatëve të listave shumëemërore, për plotësimin e vendeve vakantë në këshillat bashkiak për: 
Qarku Kukës, Bashkia Has, z. Sadri Shatri
Qarku Lezhë, Bashkia Mirditë, z. Klevis Dodaj
Qarku Elbasan, Bashkia Elbasan, zj. Aida Llozana

- “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme për funksionarin publik z.Agim Mehmet Shkjau, anëtar i këshillit të bashkisë së Vaut të Dejës, në zbatim të  ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”. 
KQZ konstatoi se z. Agim Shkjau nuk është në kushtet e ndalimit të ushtrimit të funksionit dhe vendosi vazhdimin e mandatit.
Actions: E-mail | Permalink |

Rendi ditës Maximize

Barazia Gjinore Maximize

 

Lista e Zgjedhësve Maximize

Galeria Maximize

Lidhje të tjera Maximize

Rrjete Sociale Maximize

VIZITORËT ONLINE Maximize