Komisioni Qendror i ZgjedhjeveKomisioni Qendror i Zgjedhjeve 1Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 2

Mbledhjet Live

Kushtetuta

Kodi Zgjedhor

Rezultatet

Vendime 2017

VENDIM 581

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT NGA LISTA SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 580

PËR REZULTATIN E VERIFIKIMIT TË FINANCIMIT TË FUSHATËS ZGJEDHORE TË PARTISË ALEANCA DEMOKRISTIANE E SHQIPËRISË E CILA MORI PJESË NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Mendim alternativ

VENDIM 579

PËR REZULTATIN E VERIFIKIMIT TË FINANCIMIT TË FUSHATËS ZGJEDHORE TË PARTISË SOCIAL DEMOKRATE E CILA MORI PJESË NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 578

PËR REZULTATIN E VERIFIKIMIT TË FINANCIMIT TË FUSHATËS ZGJEDHORE TË PARTISË DEMOKRATIKE E CILA MORI PJESË NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 577

PËR REZULTATIN E VERIFIKIMIT TË FINANCIMIT TË FUSHATËS ZGJEDHORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM E CILA MORI PJESË NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Mendim alternativ

VENDIM 576

PËR REZULTATIN E VERIFIKIMIT TË FINANCIMIT TË FUSHATËS ZGJEDHORE TË PARTISË SOCIALISTE E SHQIPËRISË E CILA MORI PJESË NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Mendim alternativ

VENDIM 575

PËR REZULTATIN E VERIFIKIMIT TË FINANCIMIT TË FUSHATËS ZGJEDHORE TË PARTISË SFIDA PËR SHQIPËRINË E CILA MORI PJESË NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Mendim Alternativ

VENDIM 574

PËR REZULTATIN E VERIFIKIMIT TË FINANCIMIT TË FUSHATËS ZGJEDHORE TË PARTISË DREJTËSI, INTEGRIM DHE UNITETE CILA MORI PJESË NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Mendim alternativ

VENDIM 573

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DREJTËSI INTEGRIM DHE UNITET NË QARKUN ELBASAN, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 572

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 571

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DREJTËSI INTEGRIM DHE UNITET NË QARKUN ELBASAN, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 570

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 569

PËR SHQYRTIMIN E REZULTATIT TË VERIFIKIMIT TË PROKURORISË SË PËRGJITHSHME PËR FUNKSIONARIN PUBLIK Z.AGRON KAPLLANAJ, KRYETAR I BASHKISË MALLAKASTËR, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Mendimi i Pakicës

VENDIM 568

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 567

PËR SHPALLJEN E PAVLEFSHMËRISË SË MANDATIT DHE PËRFUNDIMIN E PARAKOHSHËM TË MANDATIT TË ANËTARIT TË KËSHILLIT TË BASHKISË SHKODËR Z. PRENG LULI

VENDIM 566

PËR VENDOSJEN E SANKSIONIT ADMINISTRATIV PËR BARAZINË GJINORE NË LISTAT SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25.06.2017

Mendimi i Pakicës

VENDIM 565

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 564

PËR SHQYRTIMIN E REZULTATIT TË VERIFIKIMIT TË PROKURORISË SË PËRGJITHSHME PËR FUNKSIONARIN PUBLIK Z.FREDERIK VORFI, ANËTAR I KËSHILLIT TË BASHKISË MIRDITË, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”.


VENDIM 563

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 562

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN BASHKIAK KAVAJË NË ZBATIM TË  LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

 

VENDIM 561


PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 559

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR EMËRIMIN E EKSPERTËVE KONTABEL TË LIÇENSUAR, TË CILËT DO  TË KRYEJNË AUDITIMIN E FONDEVE TË PËRFTUARA DHE TË SHPENZUARA NGA SUBJEKTET ZGJEDHOR PËR FUSHATËN ZGJEDHORE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND 2017

VENDIM 558

PËR CAKTIMIN E SASISË SË FONDIT PUBLIK QË DO T’U SHPËRNDAHET PARTIVE POLITIKE PJESMARRËSE NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 557

VERIFIKIMI I FORMULARIT TË VETËDEKLARIMIT PËR ANËTAR KËSHILLI  Lidhja 1

VENDIM 556

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIKË ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË  PUKË Z. BIBE KOLAJ, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 555

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR

Lidhja1 ,Lidhja 2

VENDIM 554

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË NË QARKUN FIER, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 553

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE MIDIS PARTIVE POLITIKE PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 25.06.2017

VENDIM 552

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE MIDIS PARTIVE POLITIKE PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU BERAT, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 25.06.2017

VENDIM 551

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE NË QARKUN LEZHË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 550

PËR KALLZIM PENAL NDAJ PERSONAVE TË NGARKUAR ME ADMINISTRIMIN E PROCESIT TË VOTIMIT DHE NUMËRIMIT TË VOTAVE TË CILËT KANË SHKELUR DISPOZITAT E KODIT ZGJEDHOR, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 549

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 6, DATË 12.01.2017 “PËR CAKTIMIN E MASËS SË SHPËRBLIMIT PËR ANËTARËT E KZAZ-VE, KQV-VE DHE ANËTARËVE TË GRUPEVE TË NUMËRIMIT TË VOTAVE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, TË DATËS 18 QERSHOR 2017”

VENDIM 548

PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË BULETINIT PËR ZGJEDHJET E KUVENDIT TË DATËS 25.06.2017

VENDIM 546

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESAVE  ANKIMORE NR. 02 TË  PARTISË DREJTËSI INTEGRIM DHE PËR  UNITET DHE  NR. 04 TE PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË, ME OBJEKT TË PËRBASHKËT “KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT TË KQZ NR. 522, DATË 04.07.2017 “PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT NË ZONËN ZGJEDHORE QARKU TIRANË”

Lidhja 1

VENDIM 545

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 544

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE MIDIS PARTIVE POLITIKE PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU VLORE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 25.06.2017

VENDIM 543

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE MIDIS PARTIVE POLITIKE PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 25.06.2017

VENDIM 542

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE MIDIS PARTIVE POLITIKE PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU LEZHË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 25.06.2017

VENDIM 541

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE MIDIS PARTIVE POLITIKE PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU KUKES, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 25.06.2017

VENDIM 540

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE MIDIS PARTIVE POLITIKE PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU KORCE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 25.06.2017

VENDIM 539

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE MIDIS PARTIVE POLITIKE PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU GJIROKASTER, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 25.06.2017

VENDIM 538

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE MIDIS PARTIVE POLITIKE PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU FIER, PËR ZGJEDHJET E KUVENDIT TË SHQIPËRISË TË DATËS 25.06.2017

VENDIM 537

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE MIDIS PARTIVE POLITIKE PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU ELBASAN, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 25.06.2017

VENDIM 536

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE MIDIS PARTIVE POLITIKE PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU DURRES, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 25.06.2017

VENDIM 535

PËR SHPËRNDARJEN E MANDATEVE MIDIS PARTIVE POLITIKE PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU DIBER, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 25.06.2017

VENDIM 534

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.04, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 10.07.2017

VENDIM 533

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE  NR. 4, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 10.07.2017

VENDIM 532

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.03, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 10.07.2017

VENDIM 531

PËR PRANIMIN PËR SHQYRTIM TË KËRKESËS ANKIMORE NR.02, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 08.07.2017

VENDIM 530

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE  NR. 3, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 10.07.2017

VENDIM 529

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE  NR. 2, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 08.07.2017

VENDIM 528

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËRFUNDIMTAR TË ZGJEDHJEVE TË PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KAVAJË, QARKU TIRANË, TË DATËS 25.06.2017

VENDIM 527

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU BERAT PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 526

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU VLORË PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 525

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU GJIROKASTËR PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 524

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU DURRËS PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 523

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU KORÇË PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 522

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU TIRANË PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 521

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU SHKODËR PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 520

PËR NUMËRIMIN FILLESTAR TË VOTAVE TË PANUMËRUARA TË QENDRËS SË VOTIMIT NR. 4287 TË ZAZ-SË NR.80, QARKU GJIROKASTËR PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND DATË 25 QERSHOR 2017

VENDIM 519

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU DIBËR PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 518

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU LEZHË PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 517

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU ELBASAN PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 516

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU KUKËS PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 515

PËR NXJERRJEN E REZULTATIT TË VOTIMIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU FIER PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 514

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 513

PËR SHQYRTIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR DATËN 26.05.2017 DERI NË DATËN 25.06.2017

VENDIM 512

PËR URDHËRIMIN E KZAZ-së NR. 62, QARKU BERAT, PËR TË MARRË VENDIM PËR VLERËSIMIN E VOTAVE TË QV NR. 3347

VENDIM 511

PËR PUSHIMIN E SHQYRTIMIT TË KËRKESËS ANKIMORE NR.1 ME OBJEKT “KUNDËRSHTIM I VENDIMIT NR. 4, DATË 15.6.2017 TË KZAZ-SË NR. 58 “KTHIM PËRGJIGJE PËR KËRKESËN PËR AKREDITIMIN E VËZHGUESVE” TË SUBJEKTIT ZGJEDHOR PARTIA “LISTA E BARABARTË”

VENDIM 510

PËR REZULTATIN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT TË KËRKESËS ANKIMORE  NR. 1, PARAQITUR NË KQZ NË DATËN 25.06.2017

VENDIM 509

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZAZ-SË NR.23, QARKU DURRËS PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 508

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZAZ-SË NR.22, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 507

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZAZ-SË NR.52, QARKU ELBASAN DHE ANËTARIT TË KZAZ-SË NR.23, QARKU DURRËS PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 506

PËR SHTYRJEN E ORARIT TË VOTIMIT TE ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 505

PËR NXJERRJEN JASHTË PËRDORIMIT TË VULËS SË KRYETARIT TË KQV-SË Nr. 3700, KZAZ 72, QARKU KORÇË DHE ZËVENDËSIMIN  ME VULË REZERVË

Lidhja 1

VENDIM 503

PËR SIGURIMIN E FLETËVE TË VOTIMIT SHTESË PËR QENDRËN E POSAÇME TË VOTIMIT NR.0748/1, NË ZAZ NR. 13, QARKU LEZHË

VENDIM 502

PËR NXJERRJEN JASHTË PËRDORIMIT TË VULËS SË KRYETARIT TË KQV-SË Nr. 0626, KZAZ 11, QARKU KUKËS DHE ZËVENDËSIMIN  ME VULË REZERVË

Lidhja 1

VENDIM 501

PËR ZËVENDËSIMIN E FLETËVE TË VOTIMIT TË QV NR. 1595/1, TË ZAZ NR.27, QARKU TIRANË

VENDIM 500

PËR NXJERRJEN JASHTË PËRDORIMIT TË VULËS SË KQV-SË Nr. 1048, KZAZ 18, QARKU DIBËR, VULËS SË KRYETARIT TË KQV-SË NR. 1975/1, KZAZ 39, QARKU TIRANË DHE VULËS SË KRYETARIT TË KQV-SË 1167, KZAZ 19, QARKU DIBËR  DHE ZËVENDËSIMIN E TYRE ME VULAT REZERVË

Lidhja 1

VENDIM 499

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZAZ-SË NR.87, QARKU VLORË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 498

PËR PËRCAKTIMIN E PERSONAVE QË LEJOHET TË JENË TË PRANISHËM NË OBJEKTET ZGJEDHORE KU JANË VENDOSUR QENDRAT E VOTIMIT

VENDIM 496

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESAVE PËR DHËNIE AUTORIZIMI PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJES TË DISA QV-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 495

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 494

PËR SIGURIMIN E FLETËVE TË VOTIMIT SHTESË PËR QENDRËN E POSAÇME TË VOTIMIT NR. 3433, NË ZAZ NR.64, QARKU BERAT

VENDIM 493

PËR SHQYRTIMIN E RAPORTIT TË NDËRMJETËM TË MONITORIMIT TË FUSHATËS ZGJEDHORE PËR SUBJEKTIN ZGJEDHOR PARTIA DREJTËSI INTEGRIM DHE UNITET

VENDIM 492

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhje 1; Lidhje 2

VENDIM 491

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESAVE PËR DHËNIE AUTORIZIMI PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJES TË DISA QV-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 490

PËR MIRATIMIN   E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË TELEVIZIONIT KLAN   PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 489

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESVE TË ORGANIZATËS SILBA-INICIATIVË PËR DIALOG DHE DEMOKRACI PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 488

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË RADIO TIRANA PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017, NË QARKUN SHKODËR

VENDIM 487

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 486

PËR SHQYRTIMIN E PROPOZIMEVE PËR DHËNIE AUTORIZIMI PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJES TË DISA QV-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 485

PËR MIRATIMIN  E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË TELEVIZIONIT "SCAN", PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 484

PËR MIRATIMIN  E VËZHGUESIT AFATSHKURTËR TË SHOQATËS "MJAFT", PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017, NË QARKUN TIRANË

VENDIM 483

PËR MIRATIMIN   E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË TELEVIZIONIT ONE TV VLORA    PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 482

PËR MIRATIMIN E  NJË PËRFAQËSUESI TË FINANCIAL TIMES  PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 481

PËR MIRATIMIN   E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË TELEVIZIONIT VLORA    PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 480

PËR MIRATIMIN   E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË GAZETËS SHEKULLI   PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 479

PËR NJE SHTESË NË VENDIMIN NR. 393, DATË 14.06.2017, “PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË SHOQATËS PËR INTEGRIMIN E ZONAVE INFORMALE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 25 QERSHOR 2017“

VENDIM 478

PËR MIRATIMIN  E STAFIT TË RADIO TELEVIZIONIT AUSTRIAK “ORF”,PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 477

PËR MIRATIMIN E  NJË VËZHGUESI AFATSHKURTËR DHE NJË PËRKTHYESI TË AMBASADËS SË MALIT TË ZI  PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 476

PËR MIRATIMIN   E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË RRJETIT BALLKANIK I RAPORTIMIT( BIRN)  PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 475

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESVE TË ASAMBLESË PARLAMENTARE TË KËSHILLIT TË EVROPËS PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 474

PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.448, DATË 20.06.2017 “PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË BASHKIMIT EUROPIAN PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017“

VENDIM 473

PËR CAKTIMIN E VENDNDODHJES SË QV-SË NR. 388, BASHKIA FUSHË ARRËZ PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 472

PËR SHQYRTIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR DATËN 16.06.2017 DERI NË DATËN 20.06.2017

VENDIM 471

PËR DISA SHTESA NË UDHËZIMIN Nr. 5, DATË 22.04.2015 “PËR ORGANIZIMIN E PUNËS NË VENDIN E NUMËRIMIT TË VOTAVE, RADHËN E VEPRIMEVE GJATË DORËZIMIT TË MATERIALEVE ZGJEDHORE, NUMËRIMIT TË VOTAVE DHE NXJERRJES SË REZULTATIT TË ZGJEDHJEVE PËR ZONËN E ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR”

VENDIM 470

PËR MIRATIMIN   E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË MEDIAS ELEKTRONIKE ”LAPSI.AL” PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 469

PËR MIRATIMIN   E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË AGJENSISË REUTERS PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 468

PËR MIRATIMIN E KËRKESËS PËR VËZHGUES TË SHOQATËS "EUROCLUB", PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 467

PËR MIRATIMIN   E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË RADIOTELEVIZIONIT SHQIPTAR  DEGA SHKODER  PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 466

PËR MIRATIMIN  E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË  AGJENSISË ASSOCIATED PRESS , PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 465

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESVE TË KONSULLATËS ITALIANE NË VLORË  PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 464

PËR MIRATIMIN   E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË TELEVIZIONIT LEZHA    PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 463

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË PARLAMENTIT EVROPIAN PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 462

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESVE TË AMBASADËS BRITANIKE PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 461

MIRATIMIN E NUMRIT TË KUTIVE TË VOTIMIT REZERVË QË DO TË DËRGOHEN NË Ç’DO KZAZ, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 459

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR TË GJITHË ZAZ-TË, PËR CAKTIMIN E PARTISË QË DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E KATËRT TË GNV-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 25.06.2017

VENDIM 458

PËR SHFUQIZIMIN E VENDIMIT NR. 405, DATË 14.06.2017 “PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR TË GJITHË ZAZ-TË, PËR CAKTIMIN E PARTISË QË DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E TRETË TË GNV-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 25.06.2017”

VENDIM 457

PËR MIRATIMIN E MANUALIT TË PUNËS SË KZAZ DHE GNV TË ZAZ NR.42, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN DHE ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E BASHKISË KAVAJË, TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Manuali

VENDIM 456

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 455

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË TELEVIZIONIT KOPLIKU PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017, NË QARKUN SHKODËR

VENDIM 454

PËR MIRATIMIN   E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË TELEVIZIONIT TV1 CHANNEL SHKODER PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 453

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESVE TË AMBASADËS HUNGAREZE  PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 452

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESVE TË AMBASADËS SLLOVAKE  PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 451

PËR MIRATIMIN  E NJË PËRFAQËSUESI TË AGJENSISË GREKE “SOOC“, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 450

PËR NJE SHTESË NË VENDIMIN NR. 393, DATË 14.06.2017, “PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË SHOQATËS PËR INTEGRIMIN E ZONAVE INFORMALE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 25 QERSHOR 2017“

VENDIM 449

PËR NJE SHTESË NË VENDIMIN 319, DATË 26.05.2017 "PËR MIRATIMIN E PËRKTHYESVE TË OSBE/ODIHR PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017"

VENDIM 448

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË BASHKIMIT EUROPIAN PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 447

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESVE TË AMBASADËS ITALIANE  PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 446

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË TELEVIZIONIT “ABC NEWS“ PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 445

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE, OPERATORËVE DHE TË TEKNIKËVE TË TRANSMETIMIT TË TELEVIZIONIT “NEWS 24“ PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 444

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË RADIO TELEVIZIONIT “KORÇA“ PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 443

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË TELEVIZIONIT “VIZION PLUS“ PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 442

PËR MIRATIMIN   E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË TELEVIZIONIT ”STAR PLUS SHKODËR” PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 441

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË TELEVIZIONIT “UTV News“ PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 440

PËR MIRATIMIN  E GAZETARËVE TË GAZETËS “MAPO” PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 439

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË TELEVIZIONIT “TOP CHANNEL“ PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR

VENDIM 438

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESIT AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESIT TË AMBASADËS AUSTRIAKE PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 437

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESVE TË AMBASADËS SË RUMANISË PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 436

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESVE TË AMBASADËS SPANJOLLE PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 435

PËR NJE SHTESË NË VENDIMIN NR. 414, DATË 15.06.2017,“PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESVE TË AMBASADËS FRANCEZE PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017“

VENDIM 434

PËR NJE SHTESË NË VENDIMIN NR.382, DATË 12.06.2017, “ PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË OSBE/ODIHR PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017“

VENDIM 433

PËR SHQYRTIMIN E PROPOZIMIT PËR NDRYSHIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 32, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 25.06.2017

VENDIM 432

PËR SHQYRTIMIN E PROPOZIMIT PËR NDRYSHIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 80, QARKU GJIROKASTËR, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 25.06.2017

VENDIM 431

PËR DHËNIE AUTORIZIMI PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJES TË DISA QV-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 430

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 429

PËR SHQYRTIMIN E RAPORTIT TË BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR DATËN 10.06.2017 DERI NË DATËN 16.06.2017

VENDIM 428

PËR DHËNIE AUTORIZIMI PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJES TË DISA QV-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 25 QERSHOR 2017 

Lidhja 1

VENDIM 427

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 426

PËR MIRATIMIN  E GAZETARËVE TË GAZETËS “SOT” PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 425

PËR MIRATIMIN  E GAZETARËVE DHE FOTOGRAFËVE TË “RRJETIT TË GAZETARËVE SHQIPTAR TË POLITIKËS“ PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 424

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË SHOQËRISË MULTISCREEN SH.P.K PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 423

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESIT TË AMBASADËS TË REPUBLIKËS TË KROACISË PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 422

PËR MIRATIMIN  E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË KOALICIONIT TË VËZHGUESVE VENDORË, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 421

PËR NJE SHTESË NË VENDIMIN NR.387, DATË 14.06.2017, “ PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESVE TË AMBASADËS AMERIKANE PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017“

VENDIM 420

PËR MIRATIMIN  E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE  NË REPUBLIKËN E KOSOVËS, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 419

PËR HAPJEN E KUTIVE TË VOTIMIT DHE KUTIVE TË MATERIALEVE ZGJEDHORE TË PËRDORURA NË ZGJEDHJET  PËR  KRYETARIN E BASHKISË DIBËR, TË DATËS 11.09.2016, ADMINISTRIMIT TË DOKUMENTACIONIT ZGJEDHOR, SI DHE ASGJËSIMIT TË FLETËVE TË VOTIMIT

Proces-Verbali

VENDIM 418

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 417

PËR MIRATIMIN  E VËZHGUESVE AFATGJATË TË SHOQATËS "QËNDRA PËR TRANSPARENCË", PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 416

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE  TË TELEVIZIONIT ORA NEWS PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 415

PËR MIRATIMIN  E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË AMBASADËS GREKE, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 414

PËR MIRATIMIN  E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESVE TË AMBASADËS SË REPUBLIKËS FRANCEZE, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 413

PËR MIRATIMIN  E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË AMBASADËS TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 412

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESIT AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESIT TË KËSHILLIT TË EUROPËS PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 411

PËR MIRATIMIN  E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE TË PËRKTHYESVE TË AMBASADËS SË SHTETIT TË IZRAELIT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 410

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESVE TË AMBASADËS HOLLANDEZE PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 409

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESIT TË AMBASADËS GJERMANE PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 408

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË ASAMBLESË PARLAMENTARE TË OSBE PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 407

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE DHE FOTOREPORTERËVE TË AGJENSISË TELEGRAFIKE SHQIPTARE PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 406

PËR MIRATIMIN VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE TË PËRKTHYESVE TË AMBASADËS ÇEKE NË SHQIPËRI, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 405

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR TË GJITHË ZAZ-TË, PËR CAKTIMIN E PARTISË QË DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E TRETË TË GNV-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 25.06.2017

VENDIM 404

PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 19, DATË 09.06.2009 “PËR PROCEDURËN E HEDHJES SË SHORTIT PËR CAKTIMIN E ANËTARIT TË TRETË DHE TË KATËRT TË GNV-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 28 QERSHOR 2009”

VENDIM 403

PËR SHQYRTIMIN E RAPORTIT TË NDËRMJETËM TË MONITORIMIT TË FUSHATËS ZGJEDHORE PËR SUBJEKTIN ZGJEDHOR PARTIA LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM

VENDIM 402

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË TELEVIZIONIT TEMA TV PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 401

PËR NJE SHTESË NË VENDIMIN 319, DATË 26.05.2017 "PËR MIRATIMIN E PËRKTHYESVE TË OSBE/ODIHR PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017"

VENDIM 400

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESIT TË AMBASADËS SUEDEZE PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 399

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESVE TË AMBASADËS DANEZE PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 398

PËR NJE SHTESË NË VENDIMIN NR.382, DATË 12.06.2017, “ PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË OSBE/ODIHR PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017“

VENDIM 397

PËR PËRDORIMIN E VULAVE ME KODE SIGURIE SIPAS MODELEVE TË MIRATUARA ME VENDIMIN E KQZ-SË NR 112, DATË 29.03.2017, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË BASHKISË KAVAJË TE DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 396

PËR PËRDORIMIN E ZARFAVE TË SIGURISË TË PRODHUARA SIPAS MODELEVE TË MIRATUARA ME VENDIMIN E KQZ-SË NR 25, DATË 24.01.2017 DHE ZARFAVE TË SIGURISË TË  PRODHURARA SIPAS MODELEVE TË MIRATUARA ME VENDIMIN E KQZ-SË NR 112, DATË 29.03.2017, PËR ZGJEDHJET E DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 395

PËR PËRDORIMIN E PROCESVERBALEVE TË ADMINISTRIMIT TË MATERIALEVE ZGJDHORE TË PRODHUARA SIPAS MODELEVE TË MIRATUARA ME VENDIMIN E KQZ-SË NR 26, DATË 21.01.2017 DHE PROCESVERBALEVE TË ADMINISTRIMIT TË MATERIALEVE ZGJEDHORE TË PRODHURARA SIPAS MODELEVE TË MIRATUARA ME VENDIMIN E KQZ-SË NR 112, DATË 29.03.2017, PËR ZGJEDHJET E DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 394

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË ANTENA NORD TELEVIZION PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 393

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE   AFATSHKURTËR TË  SHOQATËS PËR INTEGRIMIN E ZONAVE INFORMALE PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 392

PËR MIRATIMIN  E VËZHGUESIT TË MEDIAS TË RTK - RADIO TELEVIZIONI KOSOVËS, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 391

PËR MIRATIMIN E PËRFAQËSUESVE TË RADIOTELEVIZIONIT SHQIPTAR DEGA GJIROKASTËR  PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 390

PËR MIRATIMIN E PËRFAQËSUESVE TË AGJENCISË SË LAJMEVE  ”ANADOLU AGENCY”(AA) PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 389

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË IN TV PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 388

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË TË SHOQATËS “QYTETARËT PËR NDRYSHIM SOCIAL“ PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 387

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR DHE PËRKTHYESVE TË AMBASADËS AMERIKANE PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 386

PËR CAKTIMIN E PARTIVE POLITIKE QË DO TË PROPOZOJNË ANËTARIN E TRETË DHE TË KATËRT TË GRUPEVE TË NUMËRIMIT TË VOTAVE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 384

PËR NJE SHTESË NË VENDIMIN NR.356, DATË 05.06.2017, “ PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË ASAMBLESË PARLAMENTARE TË OSBE PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017“

VENDIM 383

PËR NJE SHTESË NË VENDIMIN NR.345, DATË 31.05.2017, “PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË NGA KOALICIONI I VËZHGUESVE VENDORE (KVV) PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 25 QERSHOR 2017“

VENDIM 382

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË OSBE/ODIHR PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 381

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË TË KOALICIONIT PËR ZGJEDHJE TË LIRA DHE TË NDERSHME PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 380

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE  AFATGJATË  DHE AFATSHKURTËR TË  INSTITUTIT SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E SISTEMIT TË ZGJEDHJEVE PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 379

PËR MIRATIMIN  E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË SHOQATËS "MIQËSI E BASHKËPUNIM ME  EUROPËN", PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 378

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 377

PËR DHËNIE AUTORIZIMI PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJES TË DISA QV-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 376

PËR PËRDORIMIN E DOKUMENTACIONIT TË PUNËS SË KZAZ-SË, MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 27, DATË 24.01.2017, DHE DOKUMENTACIONIN E PUNËS SË KQV-SË, MIRATUAR ME VENDIMIN NR.46, DATË 24.02.2017, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 375

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 27, DATË 24.01.2017 “PËR MIRATIMIN E MODELEVE TE VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT TË PUNËS TË KOMISIONIT TË ZONËS SË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 18 QERSHOR 2017”

VENDIM 374

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT DHE EMËRIMIN E EKSPERTËVE FINANCIAR, TË CILËT DO  TË KRYEJNË MONITORIMIN E SHPENZIMEVE TË FUSHATËS ZGJEDHORE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË VITIT 2017

Mendimi AlternativLidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 373

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË ZARFAVE TË SIGURISË PËR ADMINISTRIMIN E FLETËVE TË VOTIMIT TË HEDHURA GABIM, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË DHE ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KAVAJË, KZAZ NR. 42, TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Modelet e Zarfave

VENDIM 372

PËR MIRATIMIN  E GAZETARËVE TË RTSH - RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR, NË QARKUN KUKËS, PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 371

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË FONDACIONIT SHQIPTAR PËR TË DREJTAT E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 370

PËR MIRATIMIN E PËRFAQËSUESVE TË MEDIAS TË TELEVIZIONIT ALJAZEERA BALKANS (AJB) PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 369

PËR EMËRIMIN E  ANËTARËVE TË DISA KZAZ-VE, TË PROPOZUAR NGA PARTIA REPUBLIKANE PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 368

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017 

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 367

PËR MIRATIMIN  E MODELEVE TË DOKUMENTAVE QË DO TË PËRDOREN NGA KZAZ DHE GNV-TË E ZAZ-SË NR. 42,  PËR ADMINISTRIMIN E VOTAVE TË HEDHURA GABIM, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN DHE ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR TË BASHKISË KAVAJË, TË DATËS 25.06.2017

Modelet

VENDIM 366

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 365

PËR EMËRIMIN E KRYETARËVE DHE ZËVENDËSKRYETARËVE TË DISA KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 364

PËR VERIFIKIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË PARTISË “FORCA RINIA” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25.06.2017

VENDIM 363

PËR MIRATIMIN  E GAZETARËVE DHE OPERATORËVE TË TELEVIZIONIT “ROZAFA “ PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 362

PËR MIRATIMIN  E GAZETARËVE TË GAZETËS “PANORAMA“ PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 361

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË TË INSTITUTIT TË STUDIMEVE POLITIKE PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 359

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhja 1, Lidhja 2

VENDIM 358

PËR EMËRIMIN E  ANËTARËVE TË KZAZ-VE, TË PROPOZUAR NGA PARTIA REPUBLIKANE PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 357

PËR DHËNIE AUTORIZIMI PËR NDRYSHIMIN E VENDNDODHJES TË DISA QV-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VEDNIM 356

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË ASAMBLESË PARLAMENTARE TË OSBE PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 355

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË NGA KOMITETI SHQIPTAR I HELSINKIT PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS, 25 QERSHOR, 2017

VENDIM 354

PËR ZGJEDHJEN E ZËVENDËSKRYETARIT TË KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE

VENDIM 353

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

LIdhja 1

VENDIM 352

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR 302, DATE 15.05.2017 “PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË TE OSBE/ODIHR PER VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND, TË DATËS 25 QERSHOR 2017“

VENDIM 351

PËR NJE SHTESË NË VENDIMIN 319, DATË 26.05.2017 "PËR MIRATIMIN E PËRKTHYESVE TË OSBE/ODIHR PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017"

VENDIM 350

PËR SHQYRTIMIN E PROPOZIMIT PËR NDRYSHIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 5, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 25.06.2017

VENDIM 349

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhja 1, Lidhja 2

VENDIM 348

PËR PASQYRIMIN E FUSHATËS ZGJEDHORE NË RADIOTELEVIZIONIN PRIVAT KUR VENDOSIN TË TRANSMETOJNË MATERIALET E VENA NE DISPOZICION NGA SUBJEKTET ZGJEDHORE

VENDIM 347

PËR SHQYRTIMIN E REZULTATIT TË VERIFIKIMIT TË PROKURORISË SË PËRGJITHSHME PËR FUNKSIONARIN PUBLIK Z. ABEDIN ORUÇI, ME DETYRË KËSHILLTAR NË KËSHILLIN BASHKIAK, BASHKIA KUKËS, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 346

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E  ANËTARIT TË KZAZ-SË  NR. 7, QARKU SHKODËR, DHE ANËTARIT TË KZAZ NR. 37, QARKU TIRANË,  PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 345

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË NGA KOALICIONI I VËZHGUESVE VENDORE (KVV), PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 25 QERSHOR, 2017

VENDIM 344

PËR MIRATIMIN VËZHGUESVE AFATSHKURTËR TË AMBASADËS NORVEGJEZE NË KOSOVË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 343

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DISA ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhje1; Lidhje 2

VENDIM 342

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E  ANËTARIT TË KZAZ-SË  NR. 7, QARKU SHKODËR, DHE SEKRETARIT TË KZAZ NR. 26, QARKU TIRANË,  PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 341

PËR PËCAKTIMIN E SASISË SË FONDIT PUBLIK QË DO T’U SHPËRNDAHET SI PARADHËNIE PARTIVE TË REGJISTRUARA SI SUBJEKTE ZGJEDHORE NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN 2017

Lidhja 1

VENDIM 340

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN 301 DATË 15.05.2017 “PËR CAKTIMIN E KOHËS SË TRANSMETIMIT NË RADIOTELEVIZIONIN PUBLIK, TË FUSHATËS ZGJEDHORE TË PARTIVE POLITIKE TË REGJISTRUARA SI SUBJEKTE ZGJEDHORE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 339

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 338

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TE PARTISË DEMOKRATIKE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25.06.2017

Lidhja 1

VENDIM 337

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË PROPOZUAR NGA PARTIA DEMOKRATIKE E SHQIPËRISË PËR NDRYSHIM E EMRIT DHE TË SIGLËS SË SUBJEKTIT ALEANCA POPULLORE PËR DREJTËSI, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25.06.2017

VENDIM 336

PËR VERIFIKIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË PARTISË “PARTIA DEMOKRATIKE” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25.06.2017

VENDIM 335

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TE PARTISË REPUBLIKANE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25.06.2017

Lidhja 1

VENDIM 334

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA KAVAJË, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhje 1

VENDIM 333

PER MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË MATERIALEVE AUDIOVIZIVE QË DO TË PËRDOREN PËR EDUKIMIN ZGJEDHOR TË SHTETASVE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25.06.2017

VENDIM 332

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 164, DATË 19.04.2017 “PËR MIRATIMIN E MANUALIT DHE FLETORES SË PUNËS SË KOMISIONIT TË QENDRËS SË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, TË DATËS 18 QERSHOR 2017”

VENDIM 331

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 47, DATË 24.02.2017 “PËR MIRATIMIN E MANUALIT TË TRAJNIMIT TË KOMISIONIT TË ZONËS SË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, TË DATËS 18 QERSHOR 2017”

VENDIM 330

PËR MIRATIMIN E UDHËZUESIT PRAKTIK PËR DETYRAT E ANËTARËVE TË KQV-SË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 328

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË PARTISË “PARTIA BASHKIMI DEMOKRISTIAN SHQIPTAR” PËRZGJEDHJETPËR KUVENDIN TË DATËS 25.06.2017

Lista Shumemërore

VENDIM 327

PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR REGJISTRIMIN E Z.DRAGUA CEKA SI KANDIDAT I MBËSHTETUR NGA ZGJEDHESIT PËR ZONËN ZGJEDHORE QARKU TIRANË

VENDIM 326

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË” PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR TË BASHKISË KAVAJË, QARKU TIRANË, TË DATËS 25.06.2017

VENDIM 325

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA REPUBLIKANE SHQIPTARE”  PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25.06.2017

VENDIM 324

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA DEMOKRATIKE”  PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25.06.2017

VENDIM 323

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM” PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR TË BASHKISË KAVAJË, QARKU TIRANË, TË DATËS 25.06.2017

VENDIM 322

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA DEMOKRATIKE” PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR TË BASHKISË KAVAJË, QARKU TIRANË, TË DATËS 25.06.2017

VENDIM 321

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 320

PËR  PËRDORIMIN E VULAVE TË MIRATUARA SIPAS VENDIMIT TË KQZ-SË NR 12, DATË 12.01.2017 DHE TË PRODHUARA, PËR ZGJEDHJET E DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 319

PËR MIRATIMIN E PERKTHYESVE TE OSBE/ODIHR PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 318

PËR SHQYRTIMIN E PROPOZIMIT PËR NDRYSHIM TË VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË ZAZ-SË NR. 21 DHE ZAZ-SË 23, QARKU DURRËS, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 25.06.2017

VENDIM 317

PËR CAKTIMIN E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, DHE SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR DHËNIE AUTORIZIMI PËR NDRYSHIMIN E VENDODHJES TË DISA QV-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 316

PËR MIRATIMIN E SASISË SË FLETËVE TË VOTIMIT QË DO TË PRODHOHEN PËR ÇDO QENDËR VOTIMI,  PËR ZGJEDHJET E KUVENDIT TË DATËS 25 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 315

PËR MIRATIMIN  E MODELEVE TË DOKUMENTEVE QË DO TË PËRDOREN NGA GRUPI I NUMËRIMIT DHE KOMISIONI I ZONËS SË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR NR.42, BASHKIA KAVAJË, PËR NXJERRJEN E REZULTATEVE TË ZGJEDHJEVE TË DATËS 25.06.2017

Modelet

VENDIM 314

PËR KRIJIMIN E GRUPIT TË PUNËS PËR MARRJEN E MASAVE PËR ZBATIMIN E DISPOZITAVE TË LIGJIT 90/2017, PËR MONITORIMIN E FINANCAVE TË PARTIVE POLITIKE PËR FUSHATËN ZGJEDHORE

VENDIM 313

PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES  TË  BASHKËPUNIMIT NDËRMJET KQZ-së DHE IEKA, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATES 25.06.2017

Marrëveshja

VENDIM 312

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN 24, DATË 24.01.2017 “PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË SHENJAVE DALLUESE, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 18 QERSHOR 2017”

VENDIM 311

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E SEKRETARIT TË KZAZ-SË  NR. 76 PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 309

PËR MIRATIMIN E DISA AFATEVE PROCEDURIALE QË LIDHEN ME ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KAVAJË, QË DO TË ZHVILLOHEN NË DATË 25.06.2017

VENDIM 308

PËR LIRIMIN KRYESISHT NGA DETYRA TË SEKRETARES SË KZAZ-SË  NR. 3, QARKU SHKODËR, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 25 QERSHOR 2017

VENDIM 307

PËR KONSTATIMIN E PËRFUNDIMIT PA VOTIM DHE PA REZULTAT TË ZGJEDHJEVE TË PJESËSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KAVAJË TË DATËS 7 MAJ 2017

VENDIM 306

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZAZ-SË  NR. 48 PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 305

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZAZ-SË  NR. 39 PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 304

PËR CAKTIMIN E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 303

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË NGA INSTITUTI DEMOKRATIK AMERIKAN (NDI) PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 302

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË TE OSBE/ODIHR PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KUVEND TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 301

PËR CAKTIMIN E KOHËS SË TRANSMETIMIT NË RADIOTELEVIZIONIN PUBLIK, TË FUSHATËS ZGJEDHORE TË PARTIVE POLITIKE TË REGJISTRUARA SI SUBJEKTE ZGJEDHORE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 300

PËR MIRATIMIN E SASISË SË FLETËVE TË VOTIMIT QË DO TË PRODHOHEN PËR ÇDO QENDËR VOTIMI,  PËR ZGJEDHJET E KUVENDIT TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 299

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 13, DATË 12.01.2017  “PËR MIRATIMI I MODELEVE TË FLETËVE TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, TË DATES 18 QERSHOR 2017.”

VENDIM 298

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 297

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË PARTISË KRISTIAN DEMOKRATE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2017

Lista

VENDIM 296

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË PARTISË  KOMUNISTE E SHQIPËRISË PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2017

Lista

VENDIM 295

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË PARTISË  FRYMA E RE DEMOKRATIKE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2017

Lista

VENDIM 294

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË PARTISË  ALEANCA POPULLORE PËR DREJTËSI PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2017

Lista

VENDIM 293

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË PARTISË  ALEANCA ARBNORE KOMBËTARE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2017

Lista

VENDIM 292

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË PARTISË  ALEANCA DEMOKRISTIANE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2017

Lista

VENDIM 291

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2017

Lista

VENDIM 290

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË PARTISË  SOCIALDEMOKRATE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2017

Lista

VENDIM 289

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË PARTISË  ALEANCA DEMOKRATIKE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2017

Lista

VENDIM 288

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2017

Lista

VENDIM 287

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË PARTISË DREJTËSI, INTEGRIM DHE UNITET PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2017

Lista

VENDIM 286

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË PARTISË  DEMOKRACIA SOCIALE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2017

Lista

VENDIM 285

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË PARTISË SFIDA PËR SHQIPËRINË PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2017 


VENDIM 284

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË PARTISË “LISTA E BARABARTË” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2017

Lista

VENDIM 283

PËR MIRATIMIN E LISTAVE SHUMEMËRORE TË PARTISË  MINORITETI ETNIK GREK PËR TË ARDHMEN PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2017

Lista

VENDIM 282

PËR MIRATIMIN E LISTËS EMËRORE TË SHTETASVE TË CILËT MUND TË EMËROHEN KRYESISHT ANËTARË TË KQV-VE PËR ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E BASHKISË KAVAJË, DATË 7.05.2017

Lidhja 1

VENDIM 281

PËR CAKTIMIN E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 240

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR NGA AMBASADA E SUEDISË, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR NË BASHKINË E KAVAJËS TË DATËS 7 MAJ, 2017

VENDIM 239

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE DHE STAFIT TEKNIK TË TELEVIZIONIT NEWS-24 PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE TË PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KAVAJË, QARKU TIRANË TË DATËS 7 MAJ 2017

VENDIM 238

PËR MIRATIMIN E  GAZETARËVE DHE STAFIT TEKNIK TË TELEVISIONIT KOMBËTAR TOP CHANNEL , PËR ZGJEDHJET E PJESHME PËR  KRYETAR NË BASHKINË E KAVAJËS TË DATËS 7 MAJ, 2017

VENDIM 237

PËR MIRATIMIN E PERFAQESUESVE TE MEDIAS NEWS 24 TE EMISIONIT "TË PAEKSPOZUARIT" PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE TË PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KAVAJË, TË DATËS 7 MAJ 2017

VENDIM 236

PËR MIRATIMIN E GAZETARËVE NGA ABC NEWS PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE TË PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KAVAJË, TË DATËS 7 MAJ 2017

VENDIM 235

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR NGA AMBASADA BRITANIKE NË TIRANË PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE TË PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KAVAJË, QARKU TIRANË TË DATËS 7 MAJ 2017

VENDIM 234

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR NGA AMBASADA E REPUBLIKËS ÇEKE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR NË BASHKINË E KAVAJËS TË DATËS 7 MAJ, 2017

VENDIM 233

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTER NGA AMBASADA E SLLOVENISË NË TIRANË PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE TË PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KAVAJË, QARKU TIRANË TË DATËS 7 MAJ 2017

VENDIM 232

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTËR NGA  DELEGACIONI I BASHKIMIT EVROPIAN NE SHQIPËRI, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR  KRYETAR NË BASHKINË E KAVAJËS TË DATËS  7 MAJ, 2017

VENDIM 231

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATSHKURTER NGA AMBASADA E DANIMARKËS PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE TË PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KAVAJË, TË DATËS 7 MAJ 2017

VENDIM 230

PËR MIRATIMIN E  PËRKTHYESVE DHE VËZHGUESVE AFATSHKURTËR NGA AMBASADA HUNGAREZE, PËR ZGJEDHJET E PJESHME PËR  KRYETAR NË BASHKINË E KAVAJËS TË DATËS 7 MAJ, 2017

VENDIM 229

PËR MIRATIMIN E PERFAQSUESVE TE MEDIAS  PËR VËZHGIMIN E ZGJEDHJEVE TË PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KAVAJË, QARKU TIRANË TË DATËS 7 MAJ 2017

VENDIM 228

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTAVE SHUMEMËRORE TË PARTISË “PARTIA SOCILAISTE E MODERUAR” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2017

VENDIM 227

PËR KTHIMIN PËR PLOTËSIM TË LISTAVE SHUMEMËRORE TË PARTISË “ALEANCA DEMOKRATKIE” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2017

VENDIM 195

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZAZ-SË  NR. 69 PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIME PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE

VENDIM 173

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 172

PËR MIRATIMIN E MANUALIT TË PUNËS SË GRUPIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Manuali

VENDIM 171

PËR MIRATIMIN E MANUALIT TË PUNËS SË GRUPIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN  E BASHKISË KAVAJË, QARKU TIRANË, TË DATËS 7 MAJ 2017

Manuali

VENDIM 170

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZAZ-SË  NR. 34 PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 169

PËR MIRATIMIN E LISTËS EMËRORE TË SHTETASVE TË CILËT MUND TË EMËROHEN KRYESISHT ANËTARË TË KQV-VE PËR ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E BASHKISË KAVAJË, DATË 7.05.2017

Lidhja 1

VENDIM 168

“PËR DISA SHTESA  DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN E KQZ-së NR.110 DATË 12.09.2002,”PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS,ORGANIKËN DHE NUMRIN E PUNONJËSVE TË ADMINISTRATËS SË KQZ-së”, I NDRYSHUAR

Lidhja 1; Organigrama

VENDIM 167

PËR MIRATIMIN E UDHËZUESIT DHE FORMATIT TË STANDARTIZUAR TE RAPORTIMIT FINANCIAR TE FUSHATES ZGJEDHORE

Formulari tip i raportimitDokumenti udhëzues

VENDIM 166

PËR MIRATIMIN E PËRMBAJTJES SË FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIA KAVAJË, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME TË DATËS 7 MAJ 2017

VENDIM 165

PËR MIRATIMIN E MANUALIT DHE FLETORES SË PUNËS TË KOMISIONIT TË QENDRËS SË VOTIMIT, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E BASHKISË KAVAJË, TË DATËS 7 MAJ 2017

Fletorja; Manuali

VENDIM 164

PËR MIRATIMIN E MANUALIT DHE FLETORES SË PUNËS TË KOMISIONIT TË QENDRËS SË VOTIMIT, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Fletorja; Manuali

VENDIM 163

PËR CAKTIMIN E VENDIT TË NUMËRIMIT TË VOTAVE TË KZAZ-së Nr. 42, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KAVAJË, QARKU TIRANË, TË DATËS 7 MAJ 2017

VENDIM 162

PËR NGRITJEN E BORDIT TË MONITORIMIT TË MEDIAS PËR MONITORIMIN E FUSHATËS ZGJEDHORE NË RADION DHE TELEVIZIONIN PUBLIK DHE ATO PRIVATE

VENDIM 161

PËR SHQYRTIMIN E REZULTATIT TË VERIFIKIMIT TË PROKURORISË SË PËRGJITHSHME PËR FUNKSIONARIN PUBLIK Z. XHEVDET SOPAJ, ANËTAR I KËSHILLIT TË BASHKISË KUKËS, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 160

PËR SHQYRTIMIN E REZULTATIT TË VERIFIKIMIT TË PROKURORISË SË PËRGJITHSHME PËR FUNKSIONARIN PUBLIK Z. ARDIAN MARKU, ANËTAR I KËSHILLIT TË BASHKISË LEZHË, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 159

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E  ANËTARIT TË KZAZ-SË  NR. 42, QARKU TIRANË,  PËR ZGJEDHJET PËR KRYETARIT TË BASHKISË KAVAJË TË DATËS 7 MAJ 2017

VENDIM 158

PËR CAKTIMIN  E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE PËR ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E BASHKISË KAVAJË, QARKU TIRANË, TË DATËS 7 MAJ 2017

Lidhja 1

VENDIM 157

PËR MIRATIMIN E VËZHGUESVE AFATGJATË NGA KOALICIONI I VËZHGUESVE VENDORE (KVV), PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR  KRYETAR NË BASHKINË E KAVAJËS TË DATËS 7 MAJ, 2017

VENDIM 156

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA PAJTIMIT KOMBËTAR”  PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 155

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA REFORMATORE DEMOKRATIKE”  PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 154

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E DY ANËTARËVE DHE SEKRETARIT TË KZAZ-SË  NR. 29, QARKU TIRANË,  DHE TË ANËTARIT TË KZAZ-SË NR. 37, QARKU TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 153

PËR CAKTIMIN  E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE  PËR ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E BASHKISË KAVAJË, QARKU TIRANË, TË DATËS 7 MAJ 2017

Lidhja 1

VENDIM 152

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “FRYMA E RE DEMOKRATIKE”  PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 151

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “ARDHMËRIJA SHQIPTARE” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 150

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA SHQIPTARE ATDHEU”  PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 149

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA SOCIALISTE E VËRTETË 91”  PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 148

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “RRUGA E VËRTETË SHQIPTARE”  PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 147

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË EMIGRANTËVE” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 146

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA E TË DREJTAVE TË  MOHUARA” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 145

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË G99 PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 144

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA DEMOKRACIA SOCIALE” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 143

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “ALEANCA POPULLORE PËR DREJTËSI” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 142

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “ALEANCA E MAQEDONASVE PËR INTEGRIMIN EUROPIAN” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 141

PËR MIRATIMIN E SASISË SË FLETËVE TË VOTIMIT QË DO TË PRODHOHEN PËR ÇDO QENDËR VOTIMI,  PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR NË BASHKINË KAVAJË, QARKU TIRANË, TË DATËS 07.05.2017

Lidhja 1

VENDIM 140

PËR EMËRIMIN E KRYETARËVE DHE ZËVENDËSKRYETARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 139

PËR EMËRIMIN E KRYETARIT TË KZAZ-SË NR. 42, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E BASHKISË KAVAJË, QARKU TIRANË, TË DATËS 7 MAJ 2017

VENDIM 138

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN KRYESISHT TË  ANËTARIT TË KZAZ-SË  NR. 4, QARKU SHKODËR, DHE ANËTARIT TË KZAZ NR. 26, QARKU TIRANË,  PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 137

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA LIGJ DHE DREJTËSI” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 136

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “SFIDA PËR SHQIPËRINË” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 135

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA DEMOKRATIKE E BASHKIMIT MYSLIMAN TË SHQIPËRISË” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 134

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZAZ-SË  NR. 41 PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 133

PËR MIRATIMIN E MANUALIT TË KOMISIONIT TË ZONËS SË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR, PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR TË BASHKISË KAVAJË, QARKU TIRANË, TË DATËS 7 MAJ 2017

Manuali i KZAZ

VENDIM 132

PËR NGRITJEN DHE THIRRJEN E MBLEDHJES SË PARË TË KOMISIONIT TË ZONES TË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR NR. 42, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E BASHKISË KAVAJË TË DATËS 07.05.2017

VENDIM 131

PËR EMËRIMIN KRYESISHT TË SEKRETARIT TË KZAZ-SË 42, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E BASHKISË KAVAJË, TË DATËS 07.05.2017

VENDIM 130

PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KZAZ-SË NR.42, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E BASHKISË KAVAJË, TË DATËS 7 MAJ 2017

Lidhja 1

VENDIM 129

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA  UNITETIT KOMBËTAR” PËR ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË BASHKISË KAVAJË, QARKU TIRANË, TË DATËS 07.05.2017

VENDIM 128

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË” PËR ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË BASHKISË KAVAJË, QARKU TIRANË, TË DATËS 07.05.2017

VENDIM 127

PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN Nr.14, DATË  12.01.2017 “PËR PËRDORIMIN E KAMERAVE REGJISTRUESE DHE TË MONITORËVE PËR SHFAQJEN E FLETËVE TË VOTIMIT NË VENDET E NUMËRIMIT TË VOTAVE NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË, TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 126

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 125

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.45, DATË 17.02.2017 “PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË DOKUMENTACIONIT TË KANDIDIMIT QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2017”

Modelet

VENDIM 124

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA ALEANCA PËR BARAZI DHE DREJTËSI EUROPIANE” PËR ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË BASHKISË KAVAJË, QARKU TIRANË, TË DATËS 07.05.2017

VENDIM 123

PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË SHPENZIMEVE BUXHETORE TË  ZGJEDHJEVE TË PJESSHME PËR KRYETAR TË BASHKISË KAVAJË, TË DATËS 7 MAJ 2017

Lidhja 1

VENDIM 122

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “FORCA RINIA” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 121

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA  SOCIALPUNTORE SHQIPTARE” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 120

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “ALEANCA POPULLORE” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 119

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA KOMUNISTE E SHQIPËRISË 8 NENTORI” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 118

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “ALEANCA PËR BARAZI DHE DREJTËSI EUROPIANE” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 117

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË, ”PARTIA KRISTIAN DEMOKRATE” PËR ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË BASHKISË KAVAJË, QARKU TIRANË, TË DATËS 07.05.2017

VENDIM 116

PËR NGRITJEN E KOMISIONEVE TË ZONAVE TË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18 QERSHOR 2017 DHE THIRRJEN E MBLEDHJES SË PARË TË TYRE

VENDIM 115

PËR EMËRIMIN KRYESISHT TË DISA ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 18.06.2017

Lidhja 1; Lidhja 2


 

VENDIM 114

PËR MIRATIMIN E LISTËS EMËRORE TË SHTETASVE TË CILËT MUND TË EMËROHEN KRYESISHT ANËTARË DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-VE

Lidhja 1

VENDIM 113

MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS SË KZAZ-së, KQV-së, KRYETARIT TË KQV-së,  VULËS REZERVE PËR KQV-të,  ADMINISTRIMIT DHE SHPËRNDARJES SË VULËS REZERVË, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË BASHKISË KAVAJË, QARKU TIRANË, TË DATËS 07.05.2017

Modelet

VENDIM 112

PËR MIRATIMIN E MATERIALEVE ZGJEDHORE DHE DOKUMENTACIONIT TË ADMINISTRIMIT TË MATERIALEVE ZGJEDHORE QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË BASHKISË KAVAJË, QARKU TIRANË, TË DATËS 07 MAJ 2017

VENDIM 111

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT TË PUNËS SË KZAZ-SË DHE KQV-VE TË ZAZ-SË NR. 42, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E BASHKISË KAVAJË, TË DATËS 7 MAJ 2017

Dokumentet e punes

VENDIM 110

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTISË QË DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E SHTATË TE KZAZ-së Nr. 42, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E BASHKISË KAVAJË, QARKU TIRANË, TË DATËS 07.05.2017

VENDIM 109

PËR CAKTIMIN E PARTIVE POLITIKE QË DO TË PROPOZOJNË ANËTARË TË KZAZ-SË Nr. 42, PËR ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E BASHKISË KAVAJË, QARKU TIRANË, TË DATËS 7 MAJ 2017

VENDIM 108

PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARIT TË KZAZ-SË  NR. 1 PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 107

PËR CAKTIMIN E MASËS  SË SHPËRBLIMIT PËR ANËTARËT E KZAZ-SË 42, KQV-VE DHE ANËTARËT E GRUPEVE TË NUMËRIMIT PËR ZGJEDHJET PËR KRYETARIN E BASHKISË KAVAJË, QARKU TIRANË, TË DATËS 07 MAJ 2017

VENDIM 106

PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR PËR VEPRIMTARINË E KQZ-SË PËR VITIN 2016, QË DO T’I PARAQITET KUVENDIT TË SHQIPËRISË

Raporti për Kuvendin

VENDIM 105

PËR PËRDORIMIN E KAMERAVE RREGJISTRUESE DHE TË MONITORËVE PËR SHFAQJEN E FLETËVE TË VOTIMIT NË VENDIN E NUMËRIMIT TË VOTAVE PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR NË BASHKINË KAVAJË, QARKU TIRANË, TË DATËS 07.05.2017

VENDIM 104

PËR MIRATIMIN  E MODELEVE TË DOKUMENTEVE QË DO TË PËRDOREN NGA GRUPI I NUMËRIMIT DHE KOMISIONI I ZONËS SË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR PËR NXJERRJEN E REZULTATEVE TË ZGJEDHJEVE TË PJESSHME PËR KRYETAR TË BASHKISË KAVAJË TË DATËS 07.05.2017

Modelet e Dokumentave

VENDIM 103

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË FLETËVE TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETAR TË BASHKISË KAVAJË, TË DATËS 07.05.2017

Lidhja 1

VENDIM 102

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE TË SHQIPËRISË NË QARKUN FIER, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 101

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË KANDIDIMIT, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KAVAJË, QË DO TË ZHVILLOHEN NË DATË 7 MAJ 2017

Modelet e Kandidimit

VENDIM 100

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “ALEANCA ARBNORE KOMBËTARE” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 99

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA DEMOKRATE PËR INTEGRIM E PROSPERITET” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 98

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA KOMUNISTE E SHQIPËRISË” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 97

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË PUNËTORËVE TË SHQIPËRISË” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 96

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “MINORITETI ETNIK GREK PËR TË ARDHMEN” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 95

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 94

PËR MIRATIMIN E DISA AFATEVE PROCEDURIALE QË LIDHEN ME ZGJEDHJET E PJESSHME PËR KRYETARIN E BASHKISË KAVAJË, QË DO TË ZHVILLOHEN NË DATË 07.05.2017

VENDIM 93

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM NË QARKUN LEZHË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË PËR SHKAK TË MBARIMIT MANDATIT TË DEPUTETIT Z. ARMANDO PRENGA.

VENDIM 92

PËR Ri-VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIK Z. ZEF HILA, ME DETYRË KRYETAR I BASHKISË VAU I DEJËS, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE

VENDIM 91

PËR Ri-VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIKË Z.TËRMET PEÇI, KRYETAR I BASHKISË TEPELENË, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 90

PËR Ri-VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIK ZJ. RAJMONDA BALILAJ, ME DETYRË KRYETARE E BASHKISË PATOS, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 89

PËR Ri-VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIKË Z.NDREC DEDAJ, KRYETAR I BASHKISË MIRDITË, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 88

PËR Ri-VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIKË Z. EDMOND THEMELKO, KRYETAR I BASHKISË PUSTEC, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 87

PËR Ri-VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIKË Z. ARTUR BARDHI, KRYETAR I BASHKISË KRUJË, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 86

PËR Ri-VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIKË Z.ADRIATIK ZOTKAJ, KRYETAR I BASHKISË POLIÇAN, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 85

PËR RIVERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TËFUNKSIONARIT PUBLIK Z. ADEM LALA, ME DETYRË KRYETAR I BASHKISË HAS, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 84

PËR Ri-VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIK Z. YLLI SHEHU, ME DETYRË DEPUTET NË KUVENDIN E SHQIPËRISË, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 83

PËR Ri-VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIK Z. XHEMAL QEFALIA, ME DETYRË DEPUTET NË KUVENDIN E SHQIPËRISË, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 82

PËR Ri-VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIKË Z. VLADIMIR KOSTA, ME DETYRË DEPUTET I KUVENDIT TË SHQIPËRISË, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 81

PËR Ri-VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIK Z.VANGJEL DULE, ME DETYRË DEPUTET NË KUVENDIN E SHQIPËRISË, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 80

PËR Ri-VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIK Z. SPARTAK BRAHO, ME DETYRË DEPUTET NË KUVENDIN E SHQIPËRISË, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 79

PËR Ri-VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIK Z. SALI BERISHA, ME DETYRË DEPUTET NË KUVENDIN E SHQIPËRISË, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 78

PËR Ri-VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIK Z. MYQEREM TAFAJ, ME DETYRË DEPUTET NË KUVENDIN E SHQIPËRISË, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE

VENDIM 77

PËR Ri-VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIK Z. GJOVALIN BZHETA, ME DETYRË DEPUTET NË KUVENDIN E SHQIPËRISË, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE

VENDIM 76

PËR Ri-VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIK Z. FLORJON MIMA, ME DETYRË DEPUTET I KUVENDIT TË SHQIPËRISË, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE

VENDIM 75

PËR Ri-VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIK Z. EDUARD HALIMI, ME DETYRË DEPUTET NË KUVENDIN E SHQIPËRISË, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE

VENDIM 74

PËR Ri-VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIKË Z. ASLLAN DOGJANI, ME DETYRË DEPUTET I KUVENDIT TË SHQIPËRISË, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE

VENDIM 73

PËR Ri-VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIKË Z. ARTAN GAÇI, ME DETYRË DEPUTET I KUVENDIT TË SHQIPËRISË, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE

VENDIM 72 

PËR Ri-VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIKË Z. ARBEN RISTANI, ME DETYRË DEPUTET I KUVENDIT TË SHQIPËRISË, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE

VENDIM 71

PËR REGJISTRIMIN E KOMITETIT NISMËTAR  QË DO TË ORGANIZOJË PUNËN PËR PARAQITJEN E Z. DRAGUA CEKA SI KANDIDAT I PROPOZUAR NGA ZGJEDHËSIT NË ZONËN ZGJEDHORE TIRANË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017 

VENDIM 70

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA E PUNËS E SHQIPËRISË” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 69

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA BASHKIMI DEMOKRISTIAN SHQIPTAR” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 68

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA SOCIALDEMOKRATE” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 67

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA CENTRISTE MIRËQËNIES POPULLORE SHQIPËTARE” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 66

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA EMIGRACIONIT SHQIPTAR” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 65

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA SOCIALISTE E SHQIPERISE” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 64

PËR SHPALLJEN E MOZGJEDHSHMËRISË TË KANDIDATIT TË RADHËS NË LISTËN SHUMËEMËRORE TË PARTISË SOCIALISTE,QARKU LEZHË,Z.KASTRIOT FILIP PIROLI PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË PËR SHKAK TË MBARIMIT MANDATIT TË DEPUTETIT TË Z. ARMANDO PRENGA

VENDIM 63

PËR SHQYRTIMIN E REZULTATIT TË VERIFIKIMIT TË PROKURORIS SË PËRGJITHSHME PËR FUNKSIONARIN PUBLIK Z.BASRI ELEZI, ANËTAR I KËSHILLIT TË BASHKISË KUKËS, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE

VENDIM 62

PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE DHE SEKRETARËVE TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Lidhja 1; Lidhja 2

VENDIM 61

PËR CAKTIMIN E DISA QENDRAVE TË VOTIMIT NË NDËRTESA PRIVATE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND, TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 60

PËR EMËRIMIN E SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM TË KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE

VENDIM 59

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 58

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “DREJTËSI,INTEGRIM DHE UNITET” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 57

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “ALEANCA DEMOKRATIKE SHQIPËTARE” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 56

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 55

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA UNITETIT KOMBETAR” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 54

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA SOCIALITE E MODERUAR” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 53

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “ALEANCA PËR DEMOKRACI DHE SOLIDARITET” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 51

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA ALEANCA DEMOKRISTIANE E SHQIPERISE” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 50

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA KRISTIAN DEMOKRATE” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 49

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “LËVIZJA PUNËTORE SHQIPTARE” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 48

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA FRONTI I MAJTË” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 47

PËR MIRATIMIN E MANUALIT TË TRAJNIMIT TË KOMISIONIT TË ZONËS SË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 46

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT QË DO TË PËRDORET NGA KOMISIONI I QENDRËS SË VOTIMIT, NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, TË DATËS 18.06.2017

Modelet e punës

VENDIM 45

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË DOKUMENTACIONIT TË KANDIDIMIT QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2017

Modelet

VENDIM 44

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN Nr. 2, DATË 29.01.2013 “PËR CAKTIMIN E RREGULLAVE PËR DEPOZITIMIN DHE VERIFIKIMIN E DOKUMENTACIONIT TË KANDIDIMIT DHE AFATET PËR PUBLIKIMIN E LISTAVE TË KANDIDATËVE

VENDIM 43

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA E GJELBËR” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 42

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA AGRARE AMBJENTALISTE E SHQIPËRISË” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 41

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTISË QË DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E SHTATË TE KZAZ-VE NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Lidhje 1

VENDIM 40

PËR MIRATIMIN E PROCEDURËS PËR HEDHJEN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTISË QE DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E SHTATË TE KZAZ-VE NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 39

PËR CAKTIMIN E PARTIVE POLITIKE QË DO TË PROPOZOJNË ANËTARË TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 38

PËR MIRATIMIN E STRUKTURES SE SHPENZIMEVE BUXHETORE TË  ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN 2017

Lidhja 1

VENDIM 37

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “LISTA E BARABARTË”  PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 36

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 35

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIKË ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË  MALIQ  Z.TOMOR PRENJASI, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 34

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIKË ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË  MALËSI E MADHE Z. ROBERT DAJANI, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 33

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIKË ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË  SHKODËR Z.MUHARREM SHKJAU, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 32

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIKË ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË  RROGOZHINË   Z. ZIJA MEMA, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 31

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIKË ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË  LEZHË Z. RROK RROKU, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 30

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIKË ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË  ELBASAN  Z.GANI HIDA, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 29

“PËR DISA SHTESA  DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN E KQZ-së NR.110 DATË 12.09.2002,”PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS,ORGANIKËN DHE NUMRIN E PUNONJËSVE TË ADMINISTRATËS SË KQZ-së”, I NDRYSHUAR

Lidhja 1

VENDIM 28

PËR SHPËRNDARJEN E FONDEVE VJETORE PARTIVE POLITIKE NË FORMËN E NDIHMËS FINANCIARE VJETORE PËR VITIN 2017

Lidhja 1

VENDIM 27

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT TË PUNËS SË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Dokumentacioni

VENDIM 26

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË PROCESVERBALEVE  TË ADMINISTRIMIT TË  MATERIALEVE ZGJEDHORE QË DO TË PËRDOREN PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Modelet

VENDIM 25

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË ZARFAVE TË SIGURISË, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË  TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Modelet

VENDIM 24

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË SHENJAVE DALLUESE, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Modelet; Lidhja 1

VENDIM 23

PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË SË TRAJNIMIT TË KOMISIONERËVE ZGJEDHORË PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN,  TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Lidhja 1; Lidhja 2; Lidhja 3; Lidhja 4; Strategjia e trajnimit 

VENDIM 22

PER MIRATIMIN E STRATEGJISË PËR EDUKIMIN ZGJEDHOR TË SHTETASVE PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 18.06.2017

Lidhje 1

VENDIM 21

PËR NGRITJEN E ZYRAVE RAJONALE ZGJEDHORE, CAKTIMIN E PERSONELIT DHE VENDODHJES SË TYRE,  PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 18.06.2017

Lidhje 1

VENDIM 20

PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN Nr. 1, DATË 20.02.2009 “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSONIMIN E ZYRAVE RAJONALE ZGJEDHORE”, I NDRYSHUAR

VENDIM 19

PËR MIRATIMIN  E MODELEVE TË DOKUMENTEVE QË DO TË PËRDOREN NGA GRUPI I NUMËRIMIT DHE KOMISIONI I ZONËS SË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR PËR NXJERRJEN E REZULTATEVE TË ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 18.06.2017

Lidhja 1; Lidhja 2; Lidhja 3

VENDIM 18

PËR EMËRIMIN  E AUDITIT TEKNICIEN PËR MBIKQYRJEN E PROCESIT TË HARTIMIT TË LISTAVE TË ZGJEDHJËSVE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË VITIT 2017

VENDIM 17

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 16

PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË PERSONELIT MBËSHTETËS TË KQZ-së, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË, TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 15

PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË SHPENZIMEVE BUXHETORE PËR KOMISIONIN QENDROR TË ZGJEDHJEVE PËR VITIN 2017

Lidhja 1

VENDIM 14

PËR PËRDORIMIN E KAMERAVE REGJISTRUESE DHE TË MONITORËVE PËR SHFAQJEN E FLETËVE TË VOTIMIT NË VENDET E NUMËRIMIT TË VOTAVE NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË, TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 13

PËR MIRATIMIN E MODELIT DHE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE TË FLETËVE TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN e SHQIPËRISË, TË DATËS 18.06.2017

Lidhja 1

VENDIM 12

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS PËR KZAZ-TË, KQV-TË, KRYETARËT E KQV-VE DHE VULËS REZERVË PËR KQV-NË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË  TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 11

PËR MIRATIMIN E LLOJIT DHE SPECIFIKIMEVE TË BOJËS TIMBRUESE QË DO TË PËRDORET NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 10

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË DHOMËS SË FSHEHTËSISË  QË DO TË PËRDORET PËR  ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË  TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 9

PËR MIRATIMIN E MODELIT DHE SPECIFIKIMEVE TË  KUTISË SË MATERIALEVE ZGJEDHORE  QË DO TË PËRDORET NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 8

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË KODEVE TË SIGURISË  QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 7

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË  KUTISË SË VOTIMIT QË DO TË PËRDORET NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË  TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 6

PËR CAKTIMIN E MASËS  SË SHPËRBLIMIT PËR ANËTARËT E KZAZ-ve, KQV-ve DHE ANËTARËT E GRUPEVE TË NUMËRIMIT TË VOTAVE  PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 5

PËR CAKTIMIN E NJËSIVE ADMINISTRATIVE KU DO TË KRIJOHEN SELITË E KZAZ-VE PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 18.06.2017

Lidhja 1

VENDIM 4

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 3

PËR EMËRIMIN  E AUDITIT TEKNICIEN PËR MBIKQYRJEN E PROCESIT TË HARTIMIT TË LISTAVE TË ZGJEDHJËSVE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË VITIT 2017

VENDIM 2

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DREJTËSI INTEGRIM DHE UNITET NË QARKUN VLORË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 1

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM NË QARKUN VLORË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË


Rendi ditës Maximize

Barazia Gjinore Maximize

Zgjedhësit me Aftësi të kufizuara Maximize

Lista e Zgjedhësve Maximize

Galeria Maximize

Lidhje të tjera Maximize